למעלה
מדניות פרטיות

אחריות, אבטחה ופרטיות

1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת PAYPLUS, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע. חברת PAYPLUS עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי (תקן PCI level 1). במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.
2. המשתמש מתחייב ומצהיר כי ידוע לו והוא מסכים כי:
א. השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו ו/או במוצר/ים הינו על אחריות המשתמש בלבד. השימוש באתר ובתכנים ניתן למשתמש כמות שהוא (AS IS),ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש או השירות באתר, יכולותיו ומגבלותיו, או אי התאמתו לצרכי המשתמש, למעט ביחס לזכויות אשר לא ניתן להתנות עליהן על פי דין.
ב. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם למשתמש במישרין או בעקיפין בשל שימוש באתר ו/או בשירותים, איחור משלוח, או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו למשתמש הינם פגומים, מקולקלים, או לא תקינים, אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות מצדה של החברה. במקרה זה, אחריות החברה תהיה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה.
ג. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ו/או הפרעות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה או אצל המשתמש, ולא תהיה למשתמש כל טענה כלפי החברה בהקשר לכך. המשתמש מודע לכך כי יתכן שבעתיד לא יהיה השירות זמין בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.
ד. ככל שהמשתמש חויב בעת ביצוע ההזמנה בחיוב יתר או חיוב חסר, הנובע מחיוב שגוי של החברה, יזוכה המשתמש בהפרש בגינו לא היה חייב בתשלום, או יחויב בהפרש בגינו טרם חויב. ככל שמתבצע עיכוב במועד חיוב המשתמש בסכום התשלום עבורה הזמנה, מצהיר המשתמש כיידוע לו שהחיוב יתבצע במועד אחר.
ה. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמשים לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית למחוק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. העובדה שיימצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, אמין, עדכני או מהימן והחברה אינה אחראית לתכנים באתרי צדדיים שלישיים.
ו. ידוע למשתמש כי בשום מקרה, החברה ו/או מי מטעמה, אינם נושאים ולא יישאו באחריות כלפי המשתמש ו/או כלפי כל צד שלישי, לכל נזק (כולל, אך לא רק, נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות אספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות) בין אם ישיר, עקיף, משני, נלווה, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש באתר ו/או בשירותים, מחשיפה לאתר, מגלישה באתר, מאי יכולת להשתמש באתר, מרכישת ו/או שימוש במוצרים, מביצוע עסקה, משלוח, כתוצאה משימוש לא מורשה באתר או כתוצאה משינוי המידע שנמסר על-יד המשתמש, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש והפסד במידע ושאר נכסים בלתי מוחשים וזאת גם אם האתר קיבל הודעה על היתכנות אותם הפסדים.
ז. המשתמש מתחייב כי הינו אחראי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש באתר ובשירותיו והמשתמש מסכים לשפות את החברה עובדיה, מנהליה, ו/או מי מטעמה ולהגן עליה, בגין כל תביעה, טענה, דרישה הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (כולל של צד ג' כלשהו), כתוצאה מאופן שימוש המשתמש ו/או מגלישה ו/או מחוסר יכולת שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים ו/או מהפרת תקנון האתר. ידוע למשתמש כי השימוש באתר כפוף לכל החוקים והתקנות המקומיים, מדינתיים והבינלאומיים הרלוונטיים והמשתמש מתחייב שלא להפר כל חוק ו/או תקנה בקשר עם השימוש באתר ובשירותיו. כמו כן, מתחייב המשתמש שלא לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות של המערכת, או לפצח אמצעי אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע למערכות ו/או רשתות המחוברות לשירות או להפר את החוקים, תקנות, מדיניות או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות. המשתמש מתחייב שלא להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים באתר, מערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.