למעלה
תקנון האתר

הגדרות
החנות:  יצירה לי בע"מ
האתר: אתר האינטרנט
המוצרים: המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה לצרכן הסופי.
משתמש/ת: כל אדם העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים.
יום עסקים: ימי חול (ראשון עד חמישי), לא כולל: יום ביצוע ההזמנה, ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד וימי זיכרון.
מחיר: מחיר המוצרים באתר הינו בשקלים חדשים, כולל מע"מ ואינו כולל דמי משלוח.

כללי
1. מטעמי נוחות בלבד, התקנון מנוסח בלשון זכר וכל האמור בו, יש לראותו גם כמתייחס ללשון נקבה.
2. המשתמש מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. משתמשים שהינם קטינים (מתחת לגיל 18) ו/או אינם רשאים לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לשימוש באתר ולביצוע פעילות מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. האחריות ו/או הפיקוח אודות יידוע הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון ולפעול על-פי תנאי תקנון זה, חלה על ההורים בלבד. כל פעילות אשר תבוצע באתר על-ידי קטין/ה מהווה הסכמה של ההורים לאמור בתקנון זה.
3. הוראות תקנון זה חלות על כל שימוש באתר ותקנון זה מהווה הסכם התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה, לכל דבר ועניין. רואים במשתמש באתר כמי שקרא את התקנון, קיבל על עצמו את האמור בו והסכים לאמור בו. משתמש שאינו מסכים לתנאי תקנון זה, כולם או מקצתם, מתבקש שלא לעשות שימוש באתר. מבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע להוראות תקנון האתר ומקבלם במלואם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ו/או הנהלת האתר ו/או בהתאם לתקנון וכללי השתתפות אלו.
4. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי גלישה ו/או שימוש באתר, מכל סוג, לרבות הסתמכות על המחירים המוצעים באתר ורכישת מוצרים ו/או שירותים, מהווה את הסכמתו ואישורו לאמור בתקנון והתחייבותו לפעול על פיהם. "המוצר/ים" הינם מוצרי ההנעלה לנשים, תיקים, אביזרים ומוצרי אופנה וכלל המוצרים המופיעים למכירה באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. תוקפו של שינוי תקנון יחל מרגע פרסומו באתר. זוהי חובת המשתמש להתעדכן בתקנון ומדיניות הפרטיות בכל כניסה לאתר.
5. המשתמש מסכים בעצם שימושו באתר, כי רשומות הנשמרות במחשבי ושרתי החברה, בדבר הפעולות שביצע המשתמש באתר או דרכו, יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
6. המשתמש מצהיר ומאשר כי השימוש שיעשה באתר, ייעשה למטרות וצרכים פרטיים בלבד, ולא יעשה כל שימוש באתר או בתכניו, למטרות מסחריות. לרבות, לא ישכפל, לא יעתיק, לא ישנה, לא יתקן, לא ישדר, לא יציג, לא יפרסם בכל דרך שהיא, ולא יפיץ את האתר ותכניו, ללא הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.
7. הוראות תקנון זה תקפות גם לגלישה/שימוש באתר באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר (טלפונים סלולאריים, טאבלט, מחשבים ניידים או נישאים וכדומה).
8. החברה תהא רשאית להפסיק את הפעילות באתר בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהא מחויבת למתן הודעה מראש בדבר הפסקת הפעילות.
9. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע בו פעילות כלשהיא ו/או לבטל השתתפות של משתמש, שהתנהגותו אינה הולמת ו/או ראויה ו/או חורגת מהאמור בתקנון ו/או מעלה חשש בדבר ניסיון לפגיעה בניהולו התקין של האתר.
10. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה.
11. החברה תעשה כמיטב יכולתה להציג באתר תמונות מדויקות ככל הניתן של המוצרים המוצעים למכירה באתר. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי תמונות המוצרים לרבות הצבעים אשר מוצגים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין המוצרים, כפי שמוצגים באתר, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, לרבות הבדל בצבעם. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
12. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או מוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
13. החברה שומרת על זכותה הבלעדית והמלאה להציע באתר מעת לעת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות, וכן רשאית היא בכל עת להפסיק את כל אלו, להחליפם ולשנותם, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת.
14. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב המשתמשת לפי המחירים המעודכנים.

שימוש באתר

1. בכפוף לתנאי תקנון זה, באפשרות המשתמש להירשם לניוזלטר של החברה, לקבל מידע על הנחות, מבצעים ושירותים נוספים מהחברה, לצפות במוצרים באתר, ליצור "סל קניות" המפרט את רשימת המוצרים המועדפים על המשתמש, וכן לרכוש מוצרים. באם המשתמש/ת מעוניינים להסיר את עצמם מן הדיוור לאחר שנרשמו, ניתן לעשות זאת בקלות דרך לינק או דרך כתובת הדוא"ל שיצורפו.
2. המשתמש יכול לשתף מידע המוצג באתר באמצעות רשתות חברתיות או באמצעות דואר-אלקטרוני ו/או וואטסאפ. המשתמש מצהיר ומאשר כי ישתף את תוכן האתר בהתאם לתקנון זה ורק באמצעות רשתות חברתיות ו/או דואר אלקטרוני ו/או חשבון וואטסאפ אשר רשום על שמו ואשר יש לו זכות שימוש בו. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי תוכן אשר שיתף אינו פרטי וצדדים שלישיים לרבות החברה יכולים לעשות שימוש בתוכן זה. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי החברה תהא רשאית להשתמש בשמו ו/או בתוכן שפרסם המשתמש בקשר עם החברה ו/או האתר.
3. החברה שומרת על זכותה הבלעדית והמלאה להסיר את האתר מהרשת ו/או לחסום גישה לאתר – כולו או חלקו ללא כל הודעה מוקדמת. פעולות אלו עשויות להיות מלוות במחיקת המידע בו, בחלקו או במלואו.
4. החברה שומרת על זכותה הבלעדית והמלאה לשנות ולעדכן את רשימת התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים באתר, מבנה האתר, מראהו ועיצובו, ללא כל הודעה מוקדמת, לרבות כל היבט אחר הכרוך באתר או בניהול התכנים והשירותים בו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין השינויים ו/או העדכונים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו (אם יתרחשו) כתוצאה מכך. שימוש באתר לאחר שינוי כלשהו באתר מהווה את הסכמת המשתמש לתנאי האתר /או התקנון,כפי ששונו. כמו כן, רשאית החברה להסיר את האתר מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור עשויה להיות מלווה במחיקת מלוא המידע האצור בו.
5. החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להסיר ו/או לשנות כל תוכן של המשתמשים באתר וכן למנוע ממי מהמשתמשים באתר את ההרשמה(כל שנדרשת) ו/או את השימוש בשירותים הניתנים במסגרתו, כולם או חלקם.


הרשמה לאתר וביצוע הזמנת מוצרים
1. רכישת מוצרים תתבצע על-ידי לקוח רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים או לא מדויקים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם ובכל מקרה האחריות לכך היא בידי הלקוח בלבד. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
2. עם ביצוע ההזמנה ע"י הלקוח, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוח שהעסקה אכן אושרה. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
3. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. יחד עם זאת, אף במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא יהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידו.
4. כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה, אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח.
5. החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות, ומבלי לגרוע מהכלל האמור, כמו במקרים בהם:
* אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים או בלתי מדויקים;
* אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר;
* אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
* אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר;
* אם ישנו חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו;
* אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
6. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים ולקבלת עדכונים מהחברה. ככל וסימן הלקוח כי מעוניין בקבלת הדיוורים והעדכונים כאמור, ולמעט אם דרש הלקוח להסירו מרשימת הדיוורים כאמור, הלקוח מאשר כי הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוח עדכונים באמצעות החשבון באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני, בפקס, במסרונים (SMS) ובהודעות באפליקצית WHATSAPP ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותים ומוצרים, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר ודברי פרסומת, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.
7. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. לתשומת הלב, אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
8. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (Paypal) (או כל שירות אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה. אם תבחר אפשרות התשלום באמצעות חשבון פייפאל תתבקש הזנת את פרטי חשבון המשתמש הקיים באתר פייפאל או פתיחת חשבון פייפאל חדש. יובהר, אם הוחלט לשלם באמצעות חשבון פייפאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.

זכויות יוצרים

1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או במוצרים, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד או/ו לפי העניין צדדים שלישיים. זכויות אלה חלות, בין השאר, על תכנים באתר, לרבות שירותים המוצעים בו, רשימת המוצרים, תיאור וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר, עיצוב, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכיו"ב, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד.
2. אין להעתיק, לשכפל, לשנות, לפרסם, לשווק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעבד יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את הזכויות המוגנות ו/או לתרגם מידע כלשהוא מהאתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, עיצוב וכיו"ב) כולן או חלקן, בין ע"י המשתמש ובין באמצעות ו/או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי – בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת – בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של החברה ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, ככל שתינתן.
3. סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שם החברה, הלוגו, מודעות הפרסומת של החברה, ה- Domain name, אייקונים, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, עריכתם והצגתם – כולם מהווים גם הם את הזכויות המוגנות לעיל והינם קניינה של החברה בלבד, ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה בכתב ומראש.
4. עשיית שימוש בסימן מסחרי או עיצוב מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים ובתמונות באתר, המהווים קניין רוחני מוגן, היא אסורה.
5. המשתמש מתחייב לא להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, או לשווק את המידע של החברה מבלי שנתקבלה הסכמת החברה על כך מראש בכתב.

שירות לקוחות

החברה תפעל כמיטב יכולתה לספק למשתמש את המוצר/ים אשר הוזמנו על-ידו, במועד המבוקש, בהתאם להוראות תקנון זה. לפרטים ובירורים באשר להזמנות, פריטים ו/או אספקתם ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בכתובת הדואר האלקטרוני: 

פרסומים ופרסומות

החברה תהא רשאית לשלוח אליך דברי פרסומת מדי פעם, בדרכים שונות (לרבות באמצעות SMS או בדואר אלקטרוני), בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק הספאם").
החברה רשאית להשתמש במידע שהתקבל באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה וליצירת קשר עימך במקרה הצורך, בכפוף להוראות חוק הספאם. בהתאם לחוק האמור, הינך רשאי להודיע לחברה בכתב כי אינך מעוניין בקבלת פרסומות מסחריות.

דיוור של הצעות שיווקיות

החברה רשאית לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני, בSMS או בכל מדיה אחרת, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה, ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע.
מידע זה ישלח אליך רק אם נתת את הסכמתך לכך, וכל עוד לא ביטלת הסכמתך זו, או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין.
החברה אינה מספקת שירותי דיוור ישיר עבור אחרים ולא תעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישיים לצורך שירותי דיוור ישיר, אלא אם תתקבל הסכמתך לכך. עם זאת, החברה עשויה להיעזר בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים ומידע כאמור, בכפוף להתחייבות של הנ"ל לסודיות.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

החברה רשאית להיעזר בחברות שונות או בכלים של צדדים שלישיים המספקים לה נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר(כגון Google Analytics). הצדדים השלישיים כאמור אוספים ומנתחים מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא באלה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא אינו מזהה את המשתמש באופן אישי והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר, בקרה ושיווק. כפי שצוין לעיל, החברה רשאית לעשות כל שימוש במידע הסטטיסטי האמור, לרבות מסירתו לצדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה. המידע אשרGoogle Analytics אוספת לגבי שימושך במערכת הינו כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלGoogle Analytics להלן:

http://www.google.com/analytics/terms/us.html; http://www.google.com/policies/privacy

 

משלוחים והחזרות

משלוחים:

 

איסוף עצמי מהחנות חינם. שליח עד הבית, תוך 5 ימי עסקים, לא כולל את יום ההזמנה. בקנייה עד 399 ש״ח – שליח עד הבית בעלות של 29 ש״ח. בקנייה מעל 400 ש״ח – שליח עד הבית חינם! 

במידה ותרצו לקבל את המשלוח במקום העבודה, יש לציין את שם החברה והפרטים שלה בהערות למשלוח. אנחנו מספקים שירותי משלוח לרוב היישובים בארץ. עם זאת במידה וחברת השליחויות אינה מגיעה ליישוב שציינת בכתובת שלך בעת ההזמנה, אנחנו נשלח אלייך את ההזמנה באמצעות דואר רשום. כמובן שתקבלו על כך הודעה מאיתנו.

משלוחים לאילת, יישובי הערבה וישובים מעבר לקו הירוק המשלוח יעשה באמצעות דואר רשום בעלות נוספת  של 20 ש״ח.

מדיניות החזרת מוצרים:

לאחר ביצוע עסקת הרכישה באתר תישלח אלייך לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת בעת ביצוע העסקה, מסמך המפרט את פרטי העסקה כנדרש לפי חוק הגנת הצרכן. ביטול עסקה ניתן לבצע בהתאם לתנאים הבאים ובאמצעות יצירת קשר עם החנות באחת מהדרכים הבאות:

מילוי טופס ביטול עסקה באמצעות האתר (צור קשר). 

בדואר אלקטרוני לכתובת yonatan.sror@gmail.com

במוקד שירות הלקוחות בטלפון 036764768

בהודעת הביטול חובה לציין שם מלא, מספר תעודת זהות ומספר הזמנה (המצוין במסמך פרטי העסקה).

 

הנך רשאית לבטל את ההזמנה שביצעת באתר בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), כמפורט להלן:

הנך רשאית לבטל את העסקה מיום עשייתה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, על פי המאוחר מביניהם.

ביטול עסקה על-ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש ייעשה בתוך 4 חודשים ממועד ביצוע העסקה, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הרוכש לבין החברה (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהא רשאית לבקש מהלקוח להציג תעודה המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

בביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך פרטי העסקה או הפרה אחרת של תנאי העסקה – תהא רשאית החברה לנכות דמי ביטול בשיעור של יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

את הזיכוי הכספי תקבלי תוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר בחזרה אלינו, לאמצעי התשלום שממנו בוצעה ההזמנה. ההחזר יבוצע באותם תנאים של העסקה המקורית. אין צורך לפנות לחברת האשראי על מנת לבטל את העסקה, אנחנו כבר נטפל בזה בשבילך.

ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך פרטי העסקה או הפרה אחרת של תנאי העסקה, נדרש להחזיר את המוצר לאחד מסניפי החברה.

ביטול עסקה עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך פרטי העסקה או הפרה אחרת של תנאי העסקה, יש להודיע על כך לחברה ואנו נתאם מועד לאיסוף המוצר.

ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר רק בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה באתר.

לנוחיותך ניתן גם להחליף או להחזיר פריטים עד 14 ימים ממועד קבלתם ולקבל בעדם זיכוי מלא לשימוש באתר. את הזיכוי לאתר תקבלי עד 7 ימי עסקים מיום קבלת המוצר במשרדים שלנו.

למען הסר ספק על המוצרים להיות באריזתם המקורית כל עוד לא נעשה בהם שימוש או נגרם להם נזק בצירוף תווית המוצר (מוצר שהתווית הוסרה ממנו לא תתאפשר החזרה או החלפה) ובצירוף חשבונית או הוכחה אחרת המעידה על עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

החזרות / החלפות:

אם אינך מעוניין בפריט שקיבלת, תוכל להחזיר את המוצר בחנות. יש להגיע לחנות עם החשבונית שקיבלת למייל לאחר הרכישה באתר. החלפה או החזרה של פריטים ניתן לבצע עד 14 ימי עסקים ממועד קבלתם, באריזתם המקורית כל עוד לא נעשה בהם שימוש או נגרם להם נזק ובצירוף תווית המוצר (מוצר שהתווית הוסרה ממנו לא תתאפשר החזרה או החלפה). החלפה או החזרה של פריטים שנקנו במבצע ו\או בסוף עונה יתאפשרו עד 7 ימים מתאריך הקנייה כאשר המוצר אינו משומש, אינו פגום ומוחזר באריזתו המקורית בצירוף חשבונית או פתק החלפה או הוכחה אחרת המעידה על עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

הערות:

במידה ותבחרי להחזיר את המוצר באמצעות שליח של העסק, שיאסוף את המוצר ממך, המשלוח יהיה בעלות של 35 ש"ח! השליח ייצור עמך קשר טלפוני ויתאם איתך את מועד הגעתו. 

יום עסקים: ראשון עד חמישי. יום ביצוע ההזמנה, ימי שישי, שבת, ערבי חג, חגים, ימי שבתון, חול המועד וימי זיכרון אינם נכללים כיום עסקים. הזמנות שיתקבלו אחרי השעה 15:00 ביום עסקים יישלחו רק ביום העסקים הבא. 

**איננו לוקחים אחריות על עיכובים הקשורים לחברת השילוח איתה אנו עובדים אך נעשה את כל המאמצים כדי שהפריטים שהזמנת יגיעו אלייך בזמן שהובטח לך** 

הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצר כתוצאה מאירועים שנובעים מכוח עליון כגון, תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.